தமிழ் வேதம் – அறம், பொருள், இன்பம், வீடு

தமிழ் வேதம் நூல்கள்

தமிழ் வேதம் நூல்கள்

ஒரு கதை சொல்வார்கள்! காக்கா தன் முட்டையைக் குயில் கூட்டில் வைத்துவிட்டுப் போய் விடுமாம்! குயில் அந்த முட்டையைத் தன் சிறகுகளால் அரவணைத்து குஞ்சு பொறிக்குமாம்! குஞ்சு வெளியே வரும் போது தான் இது தன் குஞ்சு இல்லையே என்று குயிலுக்குப் புரியுமாம்

அது போல் வடவர்கள் தமிழர்களிடம் ஒரு வேதக் கருத்தை விதைத்துவிட்டுப் போய்விட்டார்கள்! அதனால் பெரிய பெரிய தமிழறிஞர்கள் என்று அடையாளம் காட்டப்பட்டவர்கள் கூட வேதம் என்ற உடனே ரிக், யஜீர், சாம, அதர்வணம் என்று வேதம் நான்கு என்ற கருத்தையே புலம்பிக் கொண்டிருப்பதைப் பார்க்கிறோம். தமிழர்க்கு வேதம் எப்படி வடமொழியில் இருக்க முடியும்? குயிலுக்குப் புரியும் நேரம் வந்தது போல இப்போது தமிழ் அறிஞர்களுக்கு மெல்ல மெல்லப் புரியும் நேரம் வந்துவிட்டது!

அப்படி ஒரு நேரம் தான் 1-1-2017 அன்று 26-வது ஆண்டு திருமந்திர முற்றோதல் விழாவில் நேர்ந்தது! ஆம்! ஆசிரியர், செந்தமிழ்வேள்விச்சதுரர், முதுமுனைவர் சத்தியவேல் முருகனார் இதைச் சாங்கோபாங்கமாக சான்றுகளுடன் விளக்கினார். அவர் கையில் ரிக், யஜர், சாம அதர்வண வேத நூல்கள் இருந்தன; அதே போல் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்கிற தமிழ் வேத நூல்களும் இருந்தன. இருவகை நூல்களிலிருந்தும் சரமாரியாக மேற்கோள்களை அவர் படித்துக் காட்டி சுமார் 3 மணி நேரம் விளக்கிய போது சபையே அவ்வப்போது அதிர்ந்தது.

Continue reading